Singapore Dealer Prepares Vault for 15,000 Tons of Silver

(Bloomberg) — Inside a six-story high warehouse near Singapore’s Changi airport, a vast hangar-like space is…

Οι αρχηγοί της πόλης του Κάνσας έχουν πολλές επιθετικές επιλογές γραμμής και παραλήπτη

Ο επιθετικός αρχιμάγειρας Teven Jenkins από το Oklahoma State Cowboys κοιτάζει την άμυνα του Boise State ……

Γιατί αυτός ο γίγαντας της κάνναβης λέει ότι η Ευρώπη είναι το βασικό προβάδισμα της αμερικανικής νομιμότητας

Οι προσφορές κάνναβης στην Ευρώπη θα βοηθήσουν τον γίγαντα Aphria να δημιουργήσει ένα στήθος πολέμου μπροστά από…

Η Regeneron θα ζητήσει την εκκαθάριση του FDA για φάρμακα αντισωμάτων ως προληπτική θεραπεία

Άποψη της έδρας εταιρειών και έρευνας και ανάπτυξης της Regeneron Pharmaceuticals στον ποταμό Old Saw Mill…

Hulk Hogan Booed Vokiferently από τους θαυμαστές κατά την έναρξη της προσφοράς

Ο Χαλκ Χόγκαν υποτιμήθηκε από το ζωντανό πλήθος στο Τάμπα της Φλόριντα. Πίστωση: WWE.com Ο Χαλκ Χόγκαν άνοιξε…

Τα αποθέματα της Ασίας μειώθηκαν με τα μελλοντικά συμβόλαια των ΗΠΑ Το άκρο του δολαρίου: Αναδίπλωση αγορών

(Bloomberg) - Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές ζύγισαν μια άνιση παγκόσμια ανάκαμψη από την πανδημία…

Νικητές, νέα και σημειώσεις στις 11 Απριλίου 2021

WrestleMania 37 Universal Championship Credit: WWE.com Το WrestleMania 37 Night 2 διαφημίστηκε στον Kevin Owens εναντίον του Sami Zayn…

Γιατί αυτός ο γίγαντας κάνναβης ποντάρει στην Ευρώπη για να χτίσει έναν πόλεμο μπροστά από την αμερικανική νομιμοποίηση

Οι προσφορές κάνναβης στην Ευρώπη θα βοηθήσουν τον γίγαντα Aphria να δημιουργήσει ένα στήθος πολέμου μπροστά από…

オ ン ラ イ ン ス ポ ー ツ 賭博 で へ 、 米 利用 が 合法化 へ 、 米 ワ イ ミ ミ ン グ に て 策 策 |あ た ら し い 経 済

オ ン ラ イ ン ス ポ ー ツ 賭博 で の 暗号 資産 利用 が 合法化 へ, 米 ワ イ オ ミ ン グ 州 に て 策 定 米 ワ イ オ ミ ン グ 州 が 第 66 回 ワ イ オ ミ ン グ 州 議会 似 て オ ン ラ イ ン ス ポ ー ツ 賭博 に 関 す る 新 た な 法律 を 策 定 し た こ と を 発 表 し た. こ の 法案 に はワ イ オ ミ ン グ 州 知事 で あ る マ ー ク · ゴ ー ド ン 氏 が 署名 済 ​​み で, 9 月 1 日 に 法律 を 発 効 す る 予 定 と な っ て い る. こ の 法律 で は 暗号 資産 (仮 想 通貨) や デ ジ タ ル 通貨 が 現金 同等 物 と し て 支 払 い に 利用 で き ると 記載 さ れ て い る. ま た そ の 他 の 支 払 い 手段 と し て, ト ラ ベ ラ ー ズ チ ェ ッ ク, 外国 通貨 や 硬 貨, 公認 小 切 手, モ バ イ ル 決 済 な ど が あ る. オ ン ラ イ ン ス ポ ー ツ 賭博 事業 者 に な る た め に は, ワ イ オ ミ ン グ 州 ゲ ー ミ ン グ 委員会 か ら の 承認 が必要 と な る た だ た 承認 を 得 き る 事業 者 申請 も 条件 が あ る。 そ の と と は 、 の 3 つ の 州 で 既 運 営 賭博 賭博 賭博 ポ 賭博 ポ 賭博 賭博 ポ 賭博 ポ 賭博 賭博 ポ 賭博 賭博 賭博 ポ ポ 賭博 ポ ポ ポ る ポ 賭博 ポSports 者 は Barstool Sportsbook 、 BetMGM 、 DraftKings 、 FanDuel 、 PointsBet 、 theScore 」な ど だ と 記載 れ て い る。 そ て 事業 者 は 、 最初 て ((((て て 5 1,100 (て て て て 10 て て (て て (て 510 て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て5 万 円 (10 万 ド ル) を 支 と の こ が あ る ら の こ と。 さ ら に ワ イ オ ン グ 州 は 、 事業 者 の ゲ ー ム 収入 対 し 3,100 30 470 4 4,900 XNUMX XNUMX XNUMX を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を をXNUMX 万 ド ル) は, ギ ャ ン ブ ル 依存 症 の 治療 に 充 て ら れ る と の こ と だ. こ の 法案 提出者 で あ る ト ム · ​​ウ ォ ル タ ー ズ 議員 は ワ イ オ ミ ン グ · ニ ュ ー ス · ナ ウ の 取材 に 対 し 「こ の 法案 は, 私 が 今 回 の 議会だ け で な く, 前 議会 に も 取 り 組 ん で き た も の ​​で す. こ の 法案 が 最終 的 に 可 決 さ れ た こ と は 非常 に 喜 ば し い こ と で す. し っ か り と 規 制 が 明確 化 さ れ た 状態 で 新 た な 市場 を 開 け る こ と は, ワ イ オ ミ ン グ州 民 に と っ て も 良 い こ と だ と 思 い ま す 」と 述 べ て い る. 編 集 部 の コ メ ン ト 現在 ア メ リ カ で は, ル イ ジ ア ナ 州, メ リ ー ラ ン ド 州, サ ウ ス ダ コ タ 州 が ス ポ ー ツ 賭博 に 関 す る 法律 を 策 定 し て, 実 行 さ れ て い ま す. ま た ワ イ オ ミ ン グ 州の ゲ ー ミ ン グ 委員会 は, ワ イ オ ミ ン グ 州 で は 最終 的 に 毎 年 最 大約 XNUMX 億 円 (XNUMX 億 XNUMX 万 ド ル) の 賭 け が 行 わ れ る と 推定 し て い ま す. 日本 で も オ ン ラ イ ン カ ジ ノ な ど が 話題 に 上 が り ま す が, 法律 的観 点 で ど の よ う な 課題 が 存在 し て い る の か に に な と こ ろ で で す。…

Όταν η Κίνα χτυπά το κουδούνι στο Σιντζιάνγκ

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Μια αφίσα που διαφημίζει μια παράσταση των Siegfried και Roy φαίνεται

Οι μετοχές της Alibaba ανέβηκαν στο Χονγκ Κονγκ μετά το ρεκόρ αντιμονοπωλιακού προστίμου από την Κίνα

Οι μετοχές της Alibaba Group Holdings Ltd. σημείωσαν άνοδο άνω του 5% τη Δευτέρα στις συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ, μετά…

英 ッ ト コ イ ン 取得 の 公開 企業 株 式 を 購入 禁止 に 、 英 HSBC が 暗号 資産 ポ リ シ ー を 厳 格 化 |あ た ら し い 経 済

HSBC が 暗号 資産 ポ リ シ ー を 資産 ポ 英 銀行 HSBC が 暗号 資産 (仮 想 通貨) に 関 す る .com .com .com .com BC BC .com .com .com .com .com .com .com .com .com .com と .com .com .com .com と .com .com .com .com と と .com .com .com .com と .comに 、 ビ ト コ イ ン を 保有 し て 式 る 公開 企業 の 株 式 を 購入 る こ こ と を 禁止 て い る よ う だ。 具体 的 に HSBC は 「暗号 ま し し ・ し ・ ・ ト ト)) ・ ト ・ ・) ・) ・ ・ し ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・の パ フ ォ ー マ ン ス に 関 連 し た 商品, ま た は 暗号 資産 の パ フ ォ ー マ ン ス を 参照 す る 商品 の 販 売 促進 (購入 お よ び / ま た は 交換) に は 参加 し ま せ ん 」と 記載 し て い る. さ ら に HSBC は ビ ッ ト コ イ ン を 取得 し 続 け て い る 米マ イ ク ロ ス ト ラ テ ジ ー 社 に つ い て 「HSBC イ ン ベ ス ト · ダ イ レ ク ト 口 座 で の MSTR-ΗΠΑ の 保有 お よ び / ま た は 売 却 / 転 出 は 許可 さ れ ま す が, 新 規 購入 や 転 入 は 許可 さ れ ま せ ん」 と 記載 し て い る 参考:. Bitocin.com (Εικόνες: iStock / LongQuattro ・ Abscent84) Πηγή: https://www.neweconomy.jp/posts/107957

Ο Roman Reigns Pins τόσο ο Edge όσο και ο Daniel Bryan για να διατηρήσουν

Οι Roman Reigns, Daniel Bryan και Edge με τίτλο WrestleMania 37 Credit: WWE.com Οι Roman Reigns νίκησαν τους Edge και…

Η Κίνα οδήγησε το εμπόριο ανάκαμψης. Τώρα σχεδόν όλοι είναι προσεκτικοί

(Bloomberg) - Ανεξάρτητα από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, οι προοπτικές γίνονται δυσοίωνες για τις χρηματοοικονομικές αγορές της Κίνας.…

臨床 試 験 効率 性 向上 に ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 活用 、 東京 医科 歯 科 大学 と サ ス メ ド

東京 医科 歯 大学 と サ ス メ ド が ブ ン ッ ク チ ェ ー ン を 活用 し て 臨床 試 験 の 効率 向上 国立 大学 法人 東京 医科 歯 科 大学 と サ ス ド 株式会社 株式会社 医療 発 (発 発 発 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社研究 開 発 推進 ネ ッ ト ワ ー ク 事業 」に 採 択 さ れ た こ と を 3 月 4 日 発 表 し た. こ の 事業 は 臨床 試 験 効率 化 と 推進 を 目的 に, ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 技術 を 実 装 し た 臨床 試 験 シ ス テ ム を, 研究 開 発 で 行 う モ ニ タ リ ン グ 作業 に用 い る こ と に よ る 効率 性 向上 の 効果 実 証 を 行 う と の こ と. こ の 実 証 事業 で 両 者 は, サ ス メ ド 開 発 の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 技術 を 実 装 し た 臨床 試 験 シ ス テ ム を 東京 医科 歯 科 大学 で 計画 し て い る 臨床 試 験 に て 用 い る こ とで, モ ニ タ リ ン グ で 求 め る 症 例 報告 書 の デ ー タ と 医療 機関 の 原 資料 と の 照 合作 業 を 代替 し, そ の イ ン パ ク ト を 検 証 す る と の こ と だ. リ リ ー ス に よ る と, モ ニ タ リ ン グ 業務 の う ち の 原 資料 と の 照 合作 業 で あ るΕπαλήθευση δεδομένων πηγής (SDV) に つ い て は ん が 困難 で あ る ブ ロ ッ ク チ ェ ー 技術 を 適 切 に 運用 す ​​る こ と 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 実 実 年 年 年 実 実 実 年の 働 省 か 通知 通知 さ れ て い る 今 回 は と だ。 今 回 は 実 地 で の SDV ​​削減 に よ モ ニ タ リ ン グ 効率 向上 の 効果 を の と の の と の の の の の 運用 運用 、 、 、 、 、 、 運用 運用 、 運用 、 運用 運用 運用 運用 運用 、 、た 支援 メ ニ ー ー を 構築 す る と い う。 ま た SDV 実 施 の た め の 医療 機関 訪問 が 不要 な る こ と に よ り 、 新型 コ ロ を 状況 大 大 っ っ 大 大 大 拡 拡 ル ル ル ル ル ル ル ル 拡 拡 拡 ル 拡 ル ル ル ル 拡(発 を 推進 す る こ と が 期待 さ れ る と の こ と だ。 参考: サ ス メ ド ・ 東京 医科 歯 科 大学 (εικόνες: iStock / Tuadesk ・ Vit_Mar) Πηγή: https://www.neweconomy.jp/posts/9

Οι υποψηφιότητες για την αρχική λίστα είναι τώρα ανοιχτές

Οι μικρές εταιρείες που χτίζονται και λειτουργούν από αυτοκινούμενους και εργατικούς επιχειρηματίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών…

Το πετρέλαιο σταθερό πλησιάζει τα 59 $ καθώς ο Powell της Fed δείχνει την οικονομική ανάπτυξη

Bloomberg Παρακολουθήστε τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ για την κρυφή τιμή: Eco Week Ahead (Bloomberg) - Μια αναταραχή…

F 速 報】 読 者 に よ っ て 変 き な い 、 複製 で き な い 世界 で 一篇 だ け の 「詩 の NFT」 、 ア ー ン ギ ギ ャ ル ド 松 永 天 馬氏 が 発 行 行 |あ た ら し い 経 済

ア ー バ ン ギ ャ ル ド 松 永 天 馬氏 が, 読 者 に よ っ て 変 化 す る, 複製 で き な い 世界 で 一篇 だ け の 「詩 の NFT」 発 行 ア ー テ ィ ス ト 松 永 天 馬氏 が, 自身 初 と な る 「詩 の NFT (Blockchain Ποίημα)」 を 発 行 し, 本 日4 月 12 日 (月) 12 時 (日本 時間) よ り オ ー ク シ ョ ン を 開始 い た し ま し た. ま た 今 回 の NFT に 関 し ま し て 株式会社 幻 冬 舎 「あ た ら し い 経 済」 と CryptoGames 株式会社 が 企 画 協力 さ せ て い た だ き ま し た. 松 永 天 馬氏 はバ ン ド 「ア ー バ ン ギ ャ ル ド」 の ヴ ォ ー カ ル, コ ン セ プ タ ー, リ ー ダ ー と し て 活動 す る 音 楽 家 で あ り, 作家, 俳 優 と し て も 活躍 し, 自 作詩 を 朗 読 し て 勝敗 を 決 め る 「詩 の ボ ク シ ン グ」 の 世界 チ ャ ン ピ オ ン タ イ ト ル 保持 者 で も あ る,ジ ャ ン ル を 越境 し て 多 岐 に わ た っ て 活動 す る ア ー テ ィ ス ト で す. そ ん な 松 永 氏 が 今 回 NFT を 活用 し て 新 作 の 「詩」 を 書 き 下 ろ し ま し た. こ の 作品 「Shortcake」 は, NFT を 入手 し た 方 だ け が 読 む こ と が で き、 さ ら 入手 し た 人 に よ っ て 内容 の 変 化 す る 作品 で す 。NFT 自 体 は 二次 が で き ま す が 、 こ の 詩 は 所有者 な っ た た の の の た た の た た た だ だ た だ の た た だ だ た た た だ だお お り す。 な お NFT の 購入 に よ り 、 購入 者 は 作品 の 所有 権 を 取得 し ま す が 、 そ 内容 を テ キ ス ト コ ピ こ 提供 い ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト トま す. た だ し NFT の 所持 者 は, そ の 内容 を 口 伝 す る こ と, 音 声 に し て 公開 す る こ と は 許諾 さ れ て い ま す. 読 者 に よ っ て 変 化 す る 詩 の NFT の 販 売 は, 世界 初 * の 取 り 組 み と な り ま す. な お 詩 は日本語 と 英語 表 記 さ れ て お り 、 中 に 限 ら ず 世界 中 の 方 に お 楽 し み い た け る よ う に な っ て い ま す。 ー ク ク F F F F F F F F F F F は は は は F ク は は は は

Ο Ματσουγιάμα κερδίζει το πρώτο ανδρικό γκολφ για την Ιαπωνία

Ο Hideki Matsuyama της Ιαπωνίας γιορτάζει στο 18ο πράσινο αφού κέρδισε τους Masters στο Augusta National…

Dabba-Kato, και όλα όσα συνέβησαν στη νιγηρία Drum Fight

Ο Big E μάχη με το Apollo Crews σε μια Νιγηριανή Drum Fight. Πίστωση: Το WWE.com Big E νίκησε τον Απόλλωνα…

Η ομάδα του Μπάιντεν βλέπει την πιθανή απειλή από τα ψηφιακά σχέδια γιουάν της Κίνας

(Bloomberg) - Η κυβέρνηση Μπάιντεν εντείνει τον έλεγχο των σχεδίων της Κίνας για ψηφιακό γιουάν,…

Η Alexa Bliss αποσπά την προσοχή από το Fiend καθώς κερδίζει ο Randy Orton

Randy Orton εναντίον The Fiend στο WrestleMania 37 Credit: WWE.com Ο Fiend έχασε συγκλονιστικά το άνοιγμα…

Η Alibaba δεν γνωρίζει άλλους ελέγχους βάσει του νόμου κατά του μονοπωλίου

(Bloomberg) - Η Alibaba Group Holding Ltd. δήλωσε ότι δεν γνωρίζει άλλους ελέγχους από την Κίνα…

Οι θαυμαστές τραγουδούν το «Logan Sucks» καθώς ο Logan Paul παίρνει έναν εκπληκτικό

Ο Logan Paul έκανε το ντεμπούτο του στο WrestleMania Credit: WWE.com Ο Kevin Owens νίκησε τον Sami Zayn στην πρώτη…

Η Microsoft κάνει μεγάλο στοίχημα στην τεχνολογία AI Υγείας με το Nuance

(Bloomberg) - Η Microsoft Corp. κάνει ένα τεράστιο στοίχημα για την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας. Ο γίγαντας του λογισμικού…

Τι συνέβη στις κοινότητες της Αμερικής;

Αυτό που είναι γνωστό ως «συνεκτικότητα» θεωρείται σήμερα μια πιο ανεξάρτητη μορφή κοινοτικής ζωής, λέει ……

Μπορεί η IBM να ανταγωνιστεί με τα βαρέων βαρών Cloud Computing;

Παρά την κατάταξη της Fortune σε μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, τα έσοδα της International Business Machines (IBM)…

Ο Πάουελ λέει ότι είναι «πολύ απίθανο» η Fed να αυξήσει τα επιτόκια φέτος, παρά την ισχυρότερη οικονομία

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Jerome Powell, Kevin Lamarque | Reuters Παρά τα όσα βλέπει ως γρήγορα ...

Το JPMorgan Chase θα μπορούσε να κερδίσει νέα υψηλά μετά τα κέρδη

Η συνιστώσα Dow, JPMorgan Chase and Co. (JPM) ξεκινά την περίοδο κερδών του πρώτου τριμήνου για την τραπεζική…

Το Grayscale Investments Assets Under Management αυξήθηκε κατά 46 δισ. Δολάρια φέτος

Ο εκτελεστικός οργανισμός κρυπτογράφησης επιχειρηματικών κεφαλαίων Grayscale Investments αποκάλυψε το Assets Under Management (AUM) για…